Hyresvillkor

Gällande villkor för hyra av Tullåsstugan från och med 2012-09-01.

Bokningsförfrågan/Reservation

Reservation av boende sker via vår webbplats, via e-post eller telefon. 

Reservationen bekräftas därefter av representant för Tullåsstugan via e-post varpå ni kontrollerar och bekräftar uppgifterna genom att erlägga anmälningsavgift eller slutlikvid mot faktura (se "Betalning").

Bekräftelse via inbetalning är bindande och anmälningsavgiften återbetalas endast om avbeställningsskydd har beställts vid reservationstillfället. Gästen är ansvarig för att kontrollera att uppgifter i bekräftelsen är korrekta.

Betalning

Sker reservation tidigare än 60 dagar före ankomstdatum debiteras en anmälningsavgift. Denna består av 20% av det totala hyresbeloppet exklusive eventuellt avbokningsskydd. För att reservation skall övergå i bokning skall denna avgift vara erlagd senast 7 dagar efter att reservationen har bekräftats av representant för Tullåsstugan. Slutlikvid (kvarvarande 80%) erläggs 60 dagar för ankomstdatum. Kostnad för eventuellt avbokningsskydd erläggs alltid vid samma tillfälle som anmälningsavgiften.

Sker reservation senare än 60 dagar före ankomnstdatum skall hela hyresbeloppet erläggas omgående, senast 2 bankdagar efter bekräftad reservation. Hela hyresbeloppet skall vara betalt före ankomst.

Erläggs inte betalning av anmälningsavgift eller slutlikvid inom utsatt tid ses bokningen som avbokad enligt gällande villkor för avbokning. Inga betalningspåminnelser skickas.

Öppet köp

Från reservationstillfället till betalningsdatum av hyresavgift enligt gällande villkor kan ni ångra er reservation utan kostnad.

Avbokning

Avbokning skall ske till Tullåsstugan skriftligen.

Utan avbokningsskydd och om avbokning sker tidigare än 60 dagar före bokat ankomstdatum utgår en expeditionsavgift på 500 sek som tas från erlagd anmälningsavgift. Sker avbokning senare än 60 dagar före ankomstdatum erläggs 100% av hyreskostnaden. Lyckas perioden hyras ut igen återbetalar Tullåsstugan till dig det belopp som motsvarar den nya gästens hyreskostnad med avdrag på 500 sek i expeditionsavgift. 

Vid avbokning med avbokningsskydd återbetalas hela ert erlagda belopp med avdrag för avbokningskyddet på 500 sek.

Avbokningsskyddet gäller för följande fall; 

 • Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbar beställaren, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
 • Inkallelse till krigsmakt eller civilförsvar.
 • Allvarlig händelse utanför din kontroll och som inte kunnat förutses vid bokningstillfället.

Du måste kunna styrka Ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget skall vara oss tillhanda senast tio dagar efter avbokningsdagen. 

Återbetalning sker till dig inom 30 dagar efter avbokningstillfället från det att återbetalningsuppgifter är oss till handa. Avbokningsskydd kan ej tecknas i efterhand utan måste beställas vid reservationstillfället.

Nyttjandevillkor

 • Boendet disponeras från kl 15.00 ankomstdagen till kl 11.00 avresedagen om inget annat avtalats. (Uppdaterat 2014-06-30) Boendet disponeras från kl 15.00 ankomstdagen till kl 10.00 avresedagen om inget annat avtalats.
 • Tullåsstugan ansvarar ej för kvarglömda personliga tillhörigheter.
 • Boendet ni hyr är en privatägd bostad med personlig och ibland ömtålig inredning. Tänk på att vara varsam och vårda stugan. Du ansvarar själv, och är ersättningsskyldig, för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier.

Hyresvärdens skyldigheter

 • Säkerställa att du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.
 • Säkerställa att du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning.
 • Säkerställa snöröjning fram till ytterdörr.
 • Säkerställa nyckelutlämning och återlämning.
 • Säkerställa att köpta tjänster stämmer med dess beskrivningar.

Gästens skyldigheter

 • Säkerställa att ålderskravet på minst två personer i sällskapet är 24 år gamla är uppfyllt (om fler än 1). Ni kan bli nekade att få tillträde till boendet om ni inte uppfyller ålderskravet, i sådant fall är samtliga hyresmedel förverkade.
 • Skyldig att läsa igenom och följa dom speciella bestämmelser samt ordnings- och skötselrutiner som beskrivs i stugans gästpärm.
 • Skyldig att hålla stugan rökfri. Ni ansvarar för att det efterlevs, saneringskostnad debiteras med 4000kr + moms vid underlåtelse att efterleva detta.
 • Inte låta fler personer övernatta i stugan eller på dess tomt, än vad som angavs vid reservationstillfället.
 • Städning av stugan.
            

Övrigt

 • Stugan är utrustad för självhushåll samt att varje gäst städar efter sig.
 • Klagomål på stugan skall framföras så snart som möjligt, dock senast 48 timmar efter ankomsttid. Fel som uppstår under din vistelse skall omgående anmälas till oss eller stugvärden för rättning av problemet.
 • Normal städning utgörs av gästen. I det fall boendet lämnas i sådant skick att det krävs utökad städinsats kommer ni att debiteras för detta. I sådant fall kan ni också komma att bli ersättningsskyldiga gentemot nästkommande gäst för eventuell fördröjt tillträde till boendet.
 • Kostnader i samband med brott mot ordningstadgar och skötselrutiner för boendet och som leder till åtgärder som t.ex. men inte begränsat till; larm, utryckning, tillsägelse eller avhysning debiteras gästen.
 • Borttappad nyckel debiteras med kostnad för låsbyte samt kostnad för produktion av 6 nya nycklar.
 • Vi reserverar oss rätten att välja vem som får möjligheten att hyra stugan.
 • Vi reserverar oss för lagändringar, skatt- & prisändringar som står utom vår kontroll.

Upphörande av avtal

Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om Ni eller någon i ert sällskap uppträder störande i stugan eller området, och/eller om Boendet används till ej avsett ändamål. Samt om ni inte uppfyller gällande nyttjandevillkor.  Vid upphörande av avtalet så är samtliga hyresmedel förverkade.

Om vi inte tillhandahåller stugan i utlovat skick, eller vid rätt tidpunkt, och inte klarar av att erbjuda Dig annat likvärdigt alternativ, så har Du rätt att säga upp avtalet och få ersättning med avdrag av det Du redan hunnit utnyttja.

Tvist

Vid händelse av tvist rekommenderar vi att ni vänder er till Allmänna Reklamationsnämnden, www.arn.se.